ผลรางวัล
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานฯ เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานฯ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รูปแบบการประชุม
ปฏิทินกำหนดการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ลักษณะผลงานและ กลุ่มการนำเสนอ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ประเภทการนำเสนอ
การเตรียมบทคัดย่อ/โปสเตอร์
รางวัล
ค่าลงทะเบียน
สมัครที่นี่
รายงานผลการสมัคร
ติดต่อที่พัก
ติดต่อได้ที่

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารHS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1


09.00 – 09.15 น.


พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 10  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารHS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


09.15 – 10.45 น.


การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์”    

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์


11.00 – 12.00 น.


การนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิชาการ 
การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย ชั้น 2, 3, 4, 5 และ 6 ณ อาคารศูนย์วิชาการ

การนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ โดย ผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิชาการ 


12.00 – 13.00 น.


พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 16.00 น.


การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ (ต่อ)
การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย
ระดับปริญญาเอก นำเสนอ 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที รวม 20 นาที
ระดับปริญญาโท นำเสนอ 12 นาที ถาม-ตอบ 3 นาที รวม 15 นาที
ระดับปริญญาเอก

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 และ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม และห้องเรียน MRDM ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ณ ห้องประชุม ROC ชั้น 3 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1,2,3 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ


17.00-18.30 น.


พิธีมอบรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน(ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ)
พิธีมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัย
พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 10)

ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิชาการ (งานเลี้ยงแบบค็อกเทล)กำหนดการตารางการนำเสนอผลงาน
ณ ลานน้ำพุ อาคารศูนย์วิชาการ

  1 การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอแบบ บรรยาย
บรรยาย ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรยาย ป.เอก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยาย ป.โท วิทยาศาสตร์กายภาพ
บรรยาย ป.โท วิทยาศาสตร์สุขภาพ
บรรยาย ป.โท วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
บรรยาย ป.โท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอแบบ บรรยาย
เสนอแบบโปสเตอร์ทั้งหมด
 
 
ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น   แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th